Noul Statut PSS.

Statutul Patronatului Serviciilor de Securitate – descarca forma validata de Judecatoria Sector 3


STATUTUL
PATRONATULUI SERVICIILOR DE SECURITATE

 

CAPITOLUL I

Dispoziții generale

Art. 1. — (1) Patronatul Serviciilor de Securitate – PSS denumit în continuare PATRONAT sau PSS, este o organizație nonprofit, apolitică, nelucrativă, nonguvernamentală și independentă, constituită la nivel național prin asociere pe baza liberului consimțământ al prestatorilor de servicii de securitate a bunurilor, persoanelor, valorilor sau informațiilor indiferent de capitalul folosit, naționalitate, rasă, sex, convingeri religioase sau ideologice.

(2) Prin prestator de servicii de securitate se înțelege persoana juridică licențiată precum și orice structură care execută activități de pază a bunurilor, gardă de corp, transport valori monetare, dispecerizare, monitorizare și intervenție, de proiectare, instalare și service pentru sistemele tehnice de securitate la efracție sau incendii, de pregătire și calificare a personalului, de consultanță sau de publicitate.

Art. 2. — Patronatul Serviciilor de Securitate – P.S.S. este organizat și funcționează conform legislației românești în vigoare specifică organizațiilor patronale, nefiind dependent economic, politic sau ierarhic de instituții ori alte autorități publice și respinge orice ingerință venită din partea acestora.

Art. 3. — Patronatul Serviciilor de Securitate este continuatorul de drept al Patronatului Societăților de Securitate, care a funcționat până la data de 29.03.2007

Art. 4. — În toate documentele oficiale, indiferent de natura lor, organizația poartă denumirea de PATRONATUL SERVICIILOR DE SECURITATE – P.S.S.

Art. 5. — (1) Sediul Patronatului este în București, str. Matei Basarab nr. 106, bloc 73, ap. 3, sector 3

(2) La nivel teritorial, pe baza recomandării societăților private de securitate membre, Patronatul poate desemna o persoană care să îl reprezinte, în raport cu autoritățile locale.

Art. 6. — (1) Patronatul are siglă, insignă și fanion propriu.

(2) Sigla, insigna, fanionul și alte însemne ale Patronatului sunt stabilite de Consiliul director și aprobate de Adunarea generală, fiind protejate prin dreptul de autor și de copiere.

Art. 7. — Patronatul funcționează conform Hotărârilor Judecătoriei Sectorului 3, nr. 76 din 13.06.2003, nr. 122/01.06.2007 și nr. 12/P/30.09.2011, pe o perioadă nedeterminată de timp.

 

CAPITOLUL  II

Scopul și obiectul de activitate al Patronatului

Art. 8. — Patronatul Serviciilor de Securitate – P.S.S. este persoana juridică română de drept privat, constituită la nivel național în scopul inițierii promovării și susținerii demersurilor pentru apărarea si reprezentarea intereselor și imaginii prestatorilor de servicii de securitate, precum și reprezentarea lor în fața instituțiilor, autorităților publice, mass-media, sindicate și alte organizații guvernamentale sau nonguvernamentale.

Art. 9. — Pentru realizarea scopului propus, Patronatul are ca obiect de activitate:

 • a) reprezentarea, promovarea, susținerea și protejarea intereselor economice, tehnice si juridice ale membrilor in relațiile cu autoritățile publice, sindicatele, organizațiile guvernamentale sau nonguvernamentale, cu persoane fizice sau juridice ori alte autorități;
 • b) propune forurilor competente și susține legi, acte normative, standarde sau norme, precum și alte măsuri tehnice ori administrative, în interesul membrilor săi;
 • c) militează pentru obținerea de facilități diverse în interesul membrilor săi, a creșterii puterii lor competitive, dezvoltarea și eficientizarea activității acestora;
 • d) inițiază propuneri de măsuri pentru promovarea concurenței loiale în condițiile legii;
 • e) participă activ la dialogul social, atrăgând potențialul profesional al specialiștilor în domeniu la fundamentarea deciziilor, elaborarea si promovarea programelor de dezvoltare, restructurare, privatizare, lichidare, cooperare economică, cu participare în structurile de coordonare și decizie la nivel guvernamental, precum și gestionarea programelor în domeniu cu Uniunea Europeană;
 • f) desemnează, în condițiile legii, reprezentanți la negocierea și înscrierea contractelor colective de muncă la nivel de ramură, la alte tratative și acorduri cu autoritățile publice și sindicatele, precum și în structurile economice și de dialog social;
 • g) informează opinia publică, Guvernul, Parlamentul, alte autorități și mass-media despre activitatea și solicitările membrilor Patronatului;
 • h) acționează, împreună cu autoritățile competente, pentru înlăturarea eventualelor inconveniente care apar din aplicarea unor dispoziții sau măsuri administrative, interpretări abuzive sau eronate ale normelor legale în vigoare, care afectează interesele membrilor;
 • i) acționează pentru respectarea codului de etică al Patronatului și menținerea unor relații amiabile și de colaborare între membri;
 • j) promovează solidaritatea patronală în scopul creșterii prestigiului organizației;
 • k) colaborează cu factorii de decizie și reprezentare a diferitelor ramuri economice pentru rezolvarea problemelor de interes general sau specific;
 • l) colaborează și cooperează cu organizațiile patronale sau profesionale de profil din țară și străinătate, inclusiv cu organismele de reprezentare patronală internaționale;
 • m) susține direct interesele membrilor prin asigurarea de consultanță juridică și asistență de specialitate, servicii diverse, furnizarea de studii sau date referitoare la securitatea privată, inclusiv în domeniul formării forței de muncă;
 • n) editează publicații, buletine informative proprii, literatură de specialitate și cooperează cu mass-media pentru susținerea intereselor membrilor și imaginii acestora;
 • o) sprijină financiar sau material acțiuni umanitare, activități sportive sau persoane aflate în dificultate;
 • p) susține financiar deplasarea membrilor în acțiuni internaționale, primirea de delegații oficiale, întâlniri, conferințe, simpozioane, cursuri de pregătire și informare, precum și a altor acțiuni de interes general;
 • r) se pronunță cu privire la îndeplinirea condițiilor necesare licențierii sau relicențierii societăților comerciale de profil, stabilește criterii și standarde de ierarhizare a acestora, precum și topul anual al firmelor;
 • s) organizează și desfășoară cursuri de formare profesională, precum și, activități de evaluare și certificare a competențelor profesionale ale personalului de securitate privată;
 • ș) contribuie la dezvoltarea culturii de securitate și la conștientizarea importanței sociale a serviciilor private de securitate, în rândul beneficiarilor și al cetățenilor;
 • t) desfășoară orice alte activități legale în interesul reprezentării și susținerii membrilor asociați.

Art. 10. — Patronatul nu susține moral sau material obiective care sunt contrare principiilor și scopurilor propuse și nici alte activități care:

 • a) se interferează cu activitățile unor organizații politice ori sunt de natură politică;
 • b) sunt în disprețul legii;
 • c) afectează imaginea publică a Patronatului sau membrilor săi;
 • d) aduc atingere liberei concurențe.

 

CAPITOLUL III

Membrii Patronatului

Art. 11. — (1) Membrii Patronatului sunt:

 • a) membri fondatori;
 • b) membri asociați;
 • c) membri de onoare.

(2) Calitatea de membru fondator sau asociat se dovedește cu certificatul de membru, eliberat de Consiliul director. Conținutul și forma acestora se stabilesc și se aprobă de Consiliul director. Membrii de onoare, inclusiv președinții de onoare, vor primi carnet de membru.

(3) Membrii Patronatului au dreptul să menționeze calitatea dobândită în antetul societății comerciale și în conținutul documentelor pe care le întocmesc. De asemenea, pot alătura siglei proprii pe cea a Patronatului, pe fanioane sau alte materiale publicitare.

Art. 12. — (1) Membrii fondatori sunt persoanele juridice, care au semnat procesul verbal de constituire și primul statut al Patronatului. Aceștia sunt de drept și membri asociați ai Patronatului.

(2) Membrul fondator exclus sau retras, care dorește să revină în Patronat se poate înscrie ca membru asociat, cu plata taxelor statutare și respectarea condițiilor prevăzute la art. 64.

Art. 13. — Membrii asociați sunt prestatorii de servicii de securitate prevăzuți la art. 1 alin. (2), precum și alte asociații sau organizații, cu obiect asemănător de activitate care solicită în scris, înscrierea în Patronat, recunosc și respectă statutul și Codul de etică, plătesc taxa de înscriere, cotizația sau alte contribuții și îndeplinesc condițiile stabilite de Consiliul director.

Art. 14. — (1) Membrii de onoare sunt persoanele fizice care prin activitatea lor au contribuit la constituirea Patronatului, își aduc un aport important la dezvoltarea acestuia, sunt specialiști recunoscuți, inclusiv cele care ocupă anumite funcții în cadrul autorităților publice.

(2) Propunerile nominale se aprobă de către Consiliul director.

(3) Membrii de onoare sunt scutiți de orice fel de obligații financiare față de PSS.

Art. 15. — (1) Cererea de înscriere se adresează președintelui Patronatului care o va supune spre aprobare, sub semnătura sa, Consiliului director.

(2) Împotriva hotărârii de respingere a cererii se poate face plângere la Comisia de disciplină și etică care, după ce verifică îndeplinirea cerințelor stabilite, o va supune analizei Adunării generale, care va decide.

(3) Cererea aprobată marchează momentul dobândirii calității de membru cu drepturi depline.

(4) Calculul cotizației se efectuează, începând cu prima zi din luna următoare înscrierii.

Art. 16. — În cererea de înscriere se va indica obiectul de activitate, denumirea, adresa, numărul certificatului de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului, Codul unic de înregistrare, acționarul majoritar (administratorul), persoana de contact, numerele de telefon / fax, site-ul, e-mailul, banca etc.

Art. 17. — Calitatea de membru al Patronatului încetează prin:

 • a) retragere solicitată în scris;
 • b) încetarea activității;
 • c) excludere.

Art. 18. — (1) Retragerea din Patronat este liberă și devine operațională după 30 de zile de la notificarea scrisă, adresată președintelui.

(2) La data solicitării retragerii din PSS., reprezentantul legal al firmei membră, trebuie să facă dovada achitării facturilor de cotizație, până în momentul la care, cererea devine operațională.

Art. 19. — Excluderea membrilor Patronatului se face cu respectarea prevederilor art. 28 și 29

Art. 20. — Membrii cărora le-a încetat calitatea, nu pot formula pretenții asupra patrimoniului Patronatului și nu mai au dreptul să folosească însemnele sau alte documente oficiale, stabilite de Patronat.

CAPITOLUL IV

Drepturile și obligațiile membrilor Patronatului

Art. 21. — Membrii Patronatului au următoarele drepturi:

 • a) să participe la Adunările generale, să-și exprime opiniile în legătură cu problemele puse în discuție;
 • b) drept de vot, exercitat direct sau prin împuternicitul mandatat, dacă are achitată cotizația la zi;
 • c) să ia parte la activitățile desfășurate sau promovate de Patronat;
 • d) să ia cunoștință de prevederile statutului, codului de etică și regulamentele interne;
 • e) să facă propuneri de interes comun pentru realizarea scopului și obiectivelor propuse;
 • f) să fie informat cu privire la rezultatul unor demersuri, soluționarea unor propuneri, rezultatul unor verificări, din oficiu ori la cerere;
 • g) să folosească însemnele Patronatului pe documentele proprii;
 • h) să sesizeze sau să prezinte Patronatului, orice act sau acțiune prin care consideră că i-au fost lezate drepturile;
 • i) să aleagă și să fie ales în organele de conducere ale Patronatului;
 • j) să-și exprime părerea despre activitatea organelor de conducere și să facă propuneri pentru îmbunătățirea activității acestora;
 • k) să solicite consultanță, puncte de vedere, date și evidențe statistice publice, recomandări, sprijin de specialitate și alte servicii oferite de Patronat;
 • m) să colaboreze cu ceilalți membri ai Patronatului.

Art. 22. — Membrii de onoare ai Patronatului au dreptul:

 • a) să participe la Adunările generale și acțiunile Patronatului;
 • b) să-și exprime părerea în cadrul Patronatului, în legătură cu activitatea desfășurată de organele de conducere sau de membrii săi;
 • c) să contribuie la dezvoltarea Patronatului și să sprijine acțiunile acestuia;
 • d) să fie ales în funcții de conducere onorifice.

Art. 23. — Membrii fondatori pot folosi această titulatură în raporturile cu terții, beneficiarii și ceilalți membri ai Patronatului și nu pot fi excluși din organizație decât de Adunarea generală.

Art. 24. — Membrii Patronatului au următoarele obligații:

 • a) să-și desfășoare activitatea numai în conformitate cu legislația în vigoare;
 • b) să contribuie la realizarea scopului și obiectivelor Patronatului, dezvoltarea și extinderea sa.
 • c) să îndeplinească și să respecte prevederile statutare, cele din Codul de etică, hotărârile Adunării generale, Consiliului director și regulamentele proprii ale Patronatului;
 • d) să accepte și să exercite, cu competență și profesionalism, funcțiile în care au fost aleși;
 • e) să protejeze patrimoniul Patronatului, să evite prejudicierea acestuia și să achite la timp obligațiile financiare statutare;
 • f) să aibă un comportament adecvat în activitățile desfășurate, care să nu lezeze imaginea Patronatului.
 • g) să nu implice Patronatul în acțiuni politice, ilegale, cu caracter rasial sau contrare scopului pentru care a fost creat.

Art. 25. — Membrii de onoare ai Patronatului sunt obligați:

 • a) să cunoască și să respecte prevederile statutului, codului de etică și regulamentele interne;
 • b) prin activitățile desfășurate și opiniile exprimate, să nu lezeze imaginea sau interesele legitime ale Patronatului sau membrilor săi;
 • c) să nu angajeze Patronatul în acțiuni politice, ilegale, cu caracter rasial sau contrare scopurilor ei;
 • d) să acționeze pentru dezvoltarea Patronatului și îndeplinirea scopurilor propuse;

 

CAPITOLUL V

Măsuri disciplinare

Art. 26. — (1) Se sancționează cu avertisment, următoarele fapte comise de membrii Patronatului:

 • a) neplata cotizației sau altor obligații financiare asumate, timp de 3 luni consecutive din anul bugetar;
 • b) nerespectarea statutului, codului de etica și regulamentelor interne;
 • c) practicarea concurenței neloiale;
 • d) desfășurarea unor acțiuni care afectează imaginea celorlalți membri.

(2) Avertismentul se aplică de Consiliul director, iar împotriva hotărârii se poate face plângere la Comisia de disciplină și etică în 30 de zile de la comunicare.

(3) Plângerea suspendă aplicarea măsurii.

(4) Hotărârea Comisiei se supune aprobării Consiliului director a cărui decizie este definitivă și executorie.

Art. 27. — (1) Se sancționează cu revocarea din funcție membrii aleși în diferite funcții de conducere care nu își îndeplinesc sarcinile ce le revin ori nu participă la trei activități consecutive ale organului din care fac parte.

(2) Revocarea se hotărăște de Consiliul director la propunerea unuia din membrii săi cu majoritatea simplă de voturi a celor prezenți.

(3) Împotriva hotărârii de revocare din funcție se poate face plângere la prima Adunare generală, care va analiza și hotărî în legătură cu aceasta. Hotărârea este definitivă si executorie.

Art. 28. — (1) Excluderea din Patronat se hotărăște de Consiliul director, la propunerea Comisiei de disciplină și etică în următoarele situații:

 • a) sancționarea de două ori, cu avertisment, în ultimele 12 luni, pentru neîndeplinirea obligațiilor prevăzute în Statut;
 • b) afectarea gravă a imaginii Patronatului sau a unuia din membrii săi;
 • c) neplata cotizației și a altor obligații financiare, timp de 6 luni consecutive din anul bugetar;
 • d) folosirea unor manopere frauduloase pentru înlăturarea unui alt membru al Patronatului de pe piața serviciilor de securitate;
 • e) pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive de condamnare, pentru infracțiuni în legătură cu serviciul, în cazul faptelor săvârșite de patron sau conducătorii societății membre;
 • f) semnalările repetate ale autorităților cu drept de control, referitoare la încălcarea frecventă a dispozițiilor legale;

(2) Adunarea generală hotărăște, la propunerea Consiliului director, excluderea din Patronat a membrilor fondatori.

(3) Pentru situația prevăzută la litera e), excluderea operează de drept, din momentul în care măsurile rămân definitive și irevocabile.

Art. 29. — (1) Împotriva hotărârii de excludere se poate face plângere, în termen de 30 de zile de la comunicare. Plângerea va fi examinată la prima Adunare generală. Hotărârea Adunării generale poate fi contestată în instanță.

(2) Plângerea suspendă executarea măsurii.

(3) Hotărârea instanței este definitivă și executorie.

 

CAPITOLUL VI

Organele de conducere

SECȚIUNEA 1

Adunarea generală

Art. 30. — Organele de conducere ale Patronatului sunt: Adunarea generală, Consiliul director și altele prevăzute de statut.

Art. 31. — (1) Adunarea generală a Patronatului este constituită din toți membrii și reprezintă organul suprem de conducere al organizației.

(2) Adunările generale sunt: ordinare, extraordinare și de alegeri.

(3) Adunarea generală ordinară are loc în primul semestru al anului următor, în urma convocării făcute în scris, cu cel puțin 15 zile înaintea datei stabilite de Consiliul director. Odată cu înștiințarea se trimite proiectul ordinii de zi și materialele ce urmează a fi discutate.

(4) Adunarea generală extraordinară se convoacă de președinte, de Consiliul director sau la cererea a 1/3 din numărul membrilor pentru a dezbate și hotărî cu privire la probleme importante, care nu suferă amânare;

(5) Adunarea generală de alegeri are loc o dată la 4 ani.

(6) Adunarea generală are următoarele atribuții:

 • a) aprobă sau modifică Actul Constitutiv, Statutul Patronatului, Codul de etică și alte reglementări interne;
 • b) aprobă strategii, programe, hotărâri pentru îndeplinirea scopului și obiectivelor Patronatului;
 • c) alege sau revocă membrii Consiliul director, președintele, membrii Comisiei de cenzori și ai Comisiei de disciplină și etică și acordă titlul de președinte de onoare;
 • d) aprobă raportul privind execuția bugetară pe anul anterior, proiectul de buget pe anul în curs precum și raportul Comisiei de cenzori și bilanțul contabil;
 • e) aprobă cuantumul taxei de înscriere și cotizației membrilor, propuse de Consiliul director;
 • f) soluționează contestațiile formulate de membrii Patronatului, față de măsurile luate de Consiliul director și hotărăște sancționarea membrilor Consiliului director;
 • g) aprobă sau infirmă măsurile luate și hotărârile adoptate de Consiliul director;
 • h) confirmă afilierea la alte organizații patronale, interne sau internaționale și stabilește poziția Patronatului, față de autorități sau alte organisme statale sau nonguvernamentale ;
 • i) hotărăște dizolvarea, reorganizarea sau lichidarea Patronatului;
 • j) stabilește destinația patrimoniului existent în caz de dizolvare, reorganizare, sau lichidare;
 • k) are drept de control asupra Consiliului director, președintelui, vicepreședinților și Comisiei de cenzori;
 • l) adoptă și aprobă și alte măsuri necesare dezvoltării Patronatului;
 • m) îndeplinește și alte sarcini prevăzute de statut sau de legislația în vigoare.

(7) Lucrările Adunării generale sunt conduse de președintele Patronatului.

Art. 32. — (1) Adunarea generală este statutară, dacă participă cel puțin jumătate plus unu din membrii care și-au plătit cotizația la zi. Dacă se discută modificarea actului constitutiv și a statutului, prezența trebuie să fie de 2/3 din membrii care și-au achitat cotizația. În caz că nu este întrunit cvorumul, se reia procedura de convocare.

(2) Dacă nici la a doua convocare nu se realizează cvorumul necesar, Adunarea se declară statutară, indiferent de numărul membrilor prezenți.

Art. 33. — (1) Hotărârile Adunării generale se iau prin vot, cu acordul a cel puțin jumătate plus unu din numărul membrilor prezenți. Adunarea generală hotărăște asupra caracterului votului.

(2) Fiecare membru are dreptul la un singur vot.

(3) Hotărârile privind problemele legate de modificarea statutului, a procesului verbal de constituire, stabilirea unor măsuri disciplinare față de membrii fondatori, precum și reorganizarea sau lichidarea Patronatului, se iau cu acordul a cel puțin 2/3 din numărul membrilor prezenți.

(4) Hotărârile luate de Adunarea generală sunt obligatorii pentru toți membrii, indiferent dacă au participat sau nu la vot.

Art. 34. — Hotărârile Adunării generale contrare legii, procesului verbal de constituire sau Statutului, pot fi atacate la judecătorie, de oricare dintre membrii care nu au luat parte la Adunarea generală sau au votat împotrivă și au cerut să se consemneze aceasta în procesul verbal de ședință, în termen de 15 zile de la data când au luat la cunoștință despre hotărâre, ori, după caz, de la data când a avut loc Adunarea generală.

 

SECȚIUNEA a 2-a

Consiliul director

Art. 35. — (1) Consiliul director se alege de Adunarea generală pentru o perioadă de 4 ani și este organul învestit cu toate puterile pentru conducerea activităților Patronatului în perioada dintre lucrările Adunării generale. În componența sa, pot fi alese și persoane fizice, specialiști sau manageri cu preocupări în domeniu, în limita a ¼ din membrii săi.

(2) Consiliul director este format din președinte, 3 vicepreședinți, 3 membri, secretarul general, șeful comisiei de disciplină și etică, și 1 membru supleant.

(3) Secretarul general și șeful comisiei de disciplină și etică, nu au drept de vot.

Art. 36. — Consiliul director îndeplinește următoarele atribuții:

 • a) propune Adunării generale modificarea Actului Constitutiv, Statutului Patronatului, Codului de etică și alte regulamente interne, precum și dizolvarea, reorganizarea, fuziunea, afilierea sau separarea de alte organizații patronale;
 • b) se pronunță cu privire la respingerea unor cereri de înscriere în Patronat;
 • c) aprobă înscrierea de noi firme în Patronat și se pronunță cu privire la măsurile disciplinare ce urmează a fi luate împotriva membrilor;
 • d) întocmește și prezintă spre aprobare Adunării generale documente, strategii și planuri de dezvoltare a Patronatului și proiectul bugetului de venituri si cheltuieli;
 • e) prezintă anual Adunării generale, modul în care au fost îndeplinite hotărârile adoptate anterior și de îndeplinire a obiectivelor și scopurilor Patronatului;
 • f) soluționează solicitările membrilor Patronatului care se încadrează în prevederile Statutului;
 • g) propune Adunării generale candidații pentru președinte, vicepreședinți pe baza manifestărilor de voință a membrilor și Comisia de cenzori;
 • h) acordă și se retrage calitatea de membru de onoare;
 • i) stabilește componența Comisiilor de lucru și numește șefii acestora;
 • j) propune Adunării generale nivelul taxei de înscriere și cotizația membrilor și stabilește, la nevoie și alte contribuții materiale sau financiare;
 • k) stabilește măsuri de punere în aplicare a hotărârilor Adunării generale;
 • l) stabilește organigrama de personal;
 • m) stabilește indemnizațiile membrilor Consiliului director, președintelui, șefului Comisiei de disciplină și etică, secretarului general și grila de salarii a personalului executiv;
 • n) hotărăște în legătură cu editarea și tipărirea publicațiilor proprii de specialitate;
 • o) numește secretarul general și contabilul. Contabilitatea poate fi asigurată prin contract de prestări servicii sau contabil angajat.
 • p) înlocuiește din funcție membrii aleși, care nu participă la 3 activități într-un an;
 • r) asigură gestionarea corespunzătoare a patrimoniului și fondurilor financiare;
 • s) încheie acte juridice în numele și pe seama Patronatului;
 • ș) aprobă convocarea Adunării generale extraordinare, pentru rezolvarea unor probleme urgente;
 • t) îndeplinește orice alte sarcini, stabilite de Adunarea generală sau prevăzute în statut.

Art. 37. — (1) Consiliul director se întrunește trimestrial sau ori de câte ori se hotărăște în ședințe ordinare, iar la cererea președintelui sau a 1/3 din numărul membrilor, în ședințe extraordinare.

(2) Lucrările Consiliului director sunt conduse de președinte;

(3) Întrunirea Consiliului director este statutară dacă participă cel puțin jumătate plus unul din membrii săi, în caz contrar, se reia procedura de convocare. La noua convocare ședința este statutară, indiferent de numărul participanților.

Art. 38. — (1) Hotărârile se iau prin votul a cel puțin 2/3 din membrii prezenți.

(2) Hotărârile Consiliului director se comunică tuturor membrilor, iar cei interesați le pot ataca în Adunarea generală.

(3) Hotărârea Adunării generale este executorie.

Art. 39. — (1) La ședințele Consiliului director pot participa, fără a avea drept de vot, președinții de onoare, orice alt membru sau alți invitați.

(2) Dacă în ședință se discută probleme referitoare la un membru al Patronatului, participarea acestuia este obligatorie.

 

SECȚIUNEA a 3-a

Comisia de cenzori

Art. 40. — (1) Controlul financiar intern al Patronatului este asigurat de comisia de cenzori sau de un cenzor.

(2) Comisia de cenzori sau cenzorul se alege de Adunarea generală pe o perioada de 4 ani.

Art. 41. — (1) Comisia de cenzori este formată din cel puțin 3 membri, dacă numărul membrilor P.S.S., va fi mai mare de 100. Unul dintre membri, trebuie să îndeplinească condițiile legale pentru a fi cenzor.

(2) Comisia de cenzori verifică operațiunile financiare și conturile gestiunii, anual sau ori de câte ori este necesar, iar rapoartele vor fi prezentate Consiliului director și supuse aprobării Adunării generale. Pentru verificările efectuate la cererea unor membri, rezultatul se comunică și acestora.

(3) Cenzorii pot participa la ședințele Consiliului director, fără a avea drept de vot.

 

SECȚIUNEA a 4-a

Președintele, vicepreședinții, secretarul general și Comisia de disciplină și etică

Art. 42. — (1) Președintele se alege de Adunarea generală pentru o perioadă de 4 ani și este în același timp, președintele Patronatului și al Consiliului director, îndeplinind următoarele atribuții:

 • a) conduce întreaga activitate a Patronatului;
 • b) încheie acte juridice în numele Patronatului;
 • c) reprezintă Patronatul în fața autorităților publice, a altor organizații guvernamentale sau nonguvernamentale, uniuni patronale și sindicale, a terților precum și în justiție;
 • d) angajează Patronatul în relații internaționale, în limita mandatului acordat de Consiliul director;
 • e) informează Consiliul director, asupra activităților desfășurate și a măsurilor luate; ;
 • f) asigură executarea actelor administrative și financiare în vederea gospodăririi patrimoniului și realizarea scopurilor propuse;
 • g) controlează activitatea secretarului general și a personalului executiv;
 • h) propune ordinea de zi și materialele, ce vor fi discutate în ședința Consiliului director;
 • i) convoacă și Consiliul director în ședințe, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înaintea datei stabilite pentru desfășurare;
 • j) ia măsuri și organizează punerea în aplicare a hotărârilor Consiliului director și Adunării generale;
 • k) propune Consiliului director, convocarea Adunării generale extraordinare și ordinea de zi pentru aceasta;
 • l) conduce lucrările Adunării generale și prezintă darea de seamă privind activitățile desfășurate;
 • m) execută alte sarcini stabilite de Adunarea generală și prevăzute în statut.

(2) Orice reprezentant legal al unui membru sau o persoană fizică cu experiență managerială în domeniu din Patronat, care îndeplinește condițiile stabilite de Consiliul director și care prezintă un proiect de dezvoltare pe o perioadă de 4 ani, poate candida la funcția de președinte.

(3) Activitatea președintelui se desfășoară în baza contractului de mandat și este retribuit cu o indemnizație lunară, stabilită de Consiliul director în funcție de performanțele manageriale.

(4) Vicepreședinții aleși de Adunarea generală sunt patronii, administratorii sau directorii generali ai societăților membre ale Patronatului care și-au depus candidatura. De regulă, vicepreședinții conduc comisiile de lucru ale Patronatului. În lipsa președintelui, un vicepreședinte desemnat de Consiliul director, îndeplinește atribuțiile acestuia. Vicepreședinții, membrii și membrii supleanți ai Consiliului director, nu sunt retribuiți pentru activitatea desfășurată în cadrul Patronatului.

(5) Persoana care dorește să fie aleasă președinte sau vicepreședinte, trebuie să își exprime în scris opțiunea la Consiliul director, cu 30 de zile înainte de alegeri și să își susțină candidatura în Adunarea generală de alegeri.

(6) Comisia de disciplină și etică se compune din 3 membri aleși pentru 4 ani de Adunarea generală. Comisia de disciplină efectuează verificări privind plângerile depuse împotriva membrilor Patronatului ori semnalările privind încălcarea Statutului sau a Codului de etică și rezolvă contestațiile împotriva sancțiunilor aplicate de Consiliul director și face demersuri pentru ca divergențele între membri, să se rezolve pe cale amiabilă. Șeful comisiei este de regulă, secretarul general al Patronatului.

(7) Secretarul general este numit în funcție la propunerea Președintelui și este membru al Consiliului director . Secretarul general primește pentru activitatea desfășurată o indemnizație lunară, conform grilei aprobate de Consiliul director și are următoarele atribuții:

 • a) asigură îndeplinirea legală a actelor necesare gospodăririi judicioase a patrimoniului și fondurilor financiare;
 • b) controlează și îndrumă activitatea personalului executiv stabilit prin organigrama aprobată de Adunarea generală.
 • c) ține evidența și urmărește îndeplinirea hotărârilor Adunării generale și ale Consiliului director;
 • d) asigură convocarea și buna desfășurare a lucrărilor Adunării generale și a ședințelor Consiliului director;
 • e) asigură legătura cu organele administrației publice, mass-media, organizațiile patronale, guvernamentale și nonguvernamentale;
 • f) asigură circulația corespondenței, păstrează și actualizează documentele Patronatului, înființează și operează în evidențele stabilite;
 • g) întocmește proiectele de documente necesare dezbaterii în Adunarea generală și în Consiliul director;
 • h) asigură consultanță de specialitate pentru membrii Patronatului împreună cu alți specialiști pe domenii de activitate;
 • i) conduce Comisia de disciplină și etică;
 • j) pe bază de delegare reprezintă Președintele în raporturile cu terții;
 • k) îndeplinește alte sarcini stabilite de Adunarea generală, Consiliul director, președinte sau prevăzute în statut.

Art. 43. — Personalul executiv este încadrat și retribuit potrivit dispozițiilor legale.

Art. 44. — Secretarul general este numit din rândul unor persoane fizice competente și cu experiență în domeniu, care direct sau prin interpuși nu conduc și nu administrează activități dintre cele prevăzute la art. 1, alin. (2).

 

SECȚIUNEA a 5-a

Alegerea președintelui și vicepreședinților Patronatului

Art. 45. — (1) Consiliul director supune aprobării Adunării generale candidaturile pentru președinte și vicepreședinți.

(2) Candidaturile se supun la vot pe funcții.

(3) La primul tur de scrutin sunt aleși pe funcții candidații care obțin cel puțin, jumătate plus unu din voturile membrilor prezenți. Dacă nu se întrunește numărul de voturi necesar, se trece la turul 2 de scrutin, pe lista candidaților rămânând numai primii 2 clasați. Este declarat câștigător candidatul care întrunește numărul cel mai mare din voturile exprimate. Candidații la funcția de vicepreședinte care nu au întrunit numărul necesar de voturi, pot fi aleși ca membri ai Consiliului director.

(4) Votul exprimat poate fi deschis sau secret, în funcție de hotărârea Adunării generale.

Art. 46. — (1) Președintele și vicepreședinții aleși, devin președintele și vicepreședinții Patronatului și, respectiv, ai Consiliului director.

(2) Dacă funcția de președinte devine vacantă, Consiliul director stabilește un vicepreședinte ca președinte interimar, până la întrunirea Adunării generale.

(3) Funcția de vicepreședinte rămasă vacantă va fi ocupată până la următoarea Adunare generală de unul din membrii Consiliului director.

 

CAPITOLUL VII

Patrimoniul Patronatului

Art. 47. — (1) Patrimoniul inițial al Patronatului în valoare de 4.320 lei se compune din contribuția unor membri fondatori.

(2) Patrimoniul ulterior al Patronatului se constituie din:

 • a) taxa de înscriere depusă de noii membri, cotizațiile acestora și alte contribuții stabilite de Adunarea generală;
 • b) dobânzile și dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile;
 • c) venituri realizate din activități economice directe, publicații, manuale etc.;
 • d) donații, sponsorizări sau legate;
 • e) încasări rezultate din organizarea de expoziții, consfătuiri, seminarii și cursuri;
 • f) alte venituri prevăzute și acceptate de lege.

Art. 48. — (1) Contribuția membrilor se stabilește de Adunarea generală și se compune din taxa de înscriere, cotizații și alte contribuții.

(2) Membrii de onoare nu plătesc taxă de înscriere sau cotizație.

(3) Taxa de înscriere se plătește în momentul aderării, în contul Patronatului, prin ordin de plată sau numerar, iar cotizația se achită trimestrial, cu ordin de plată, direct la bancă.

Art. 49. — Bilanțul contabil și bugetul de venituri și cheltuieli se întocmesc anual și se aprobă de Adunarea generală, conform dispozițiilor legale.

Art. 50. — Nici unul din membrii Patronatului nu au vreun drept asupra sumelor depuse drept contribuții financiare, resurselor și patrimoniului organizației.

Art. 51. — (1) Bunurile din patrimoniul Patronatului sunt gestionate de Secretarul general, sub controlul președintelui Patronatului.

(2) Activitățile contabile se îndeplinesc de un contabil autorizat angajat de Patronat, în urma hotărârii Consiliului director sau de către o societate comercială specializată.

(3) Achiziționarea de bunuri mobile și imobile precum și înstrăinarea în orice mod a bunurilor aparținând Patronatului se face în condițiile legii și cu aprobarea Consiliului director.

 

CAPITOLUL VIII

Reorganizarea, dizolvarea și lichidarea Patronatului

Art. 52. — (1) Reorganizarea sau dizolvarea și lichidarea patrimoniului Patronatului se face când:

 • a) nu mai poate fi realizat scopul pentru care a fost înființat;
 • b) imposibilitatea constituirii Adunării generale sau a Consiliului director, timp de 1 an de la data când, potrivit Statutului, trebuia constituit;
 • c) reducerea numărului de membri sub limita fixată de lege;
 • d) prin hotărârea Adunării generale.

Art. 53. — (1) După dizolvare, Patronatul intră în lichidare. Patrimoniul se lichidează de către Consiliul director, în condițiile stabilite de Adunarea generală.

(2) În caz de divergență, lichidarea se va realiza de instanța judecătorească competentă.

Art. 54. — În vederea lichidării, Consiliul director are următoarele obligații:

 • a) să efectueze inventarul și să încheie un bilanț în care să constate situația activului și pasivului Patronatului;
 • b) să îndeplinească toate operațiunile necesare lichidării și să opereze într-un registru toate activitățile efectuate la lichidare;
 • c) să continue operațiunile judiciare în curs;
 • d) să încaseze creanțe sau să plătească creditorii.

Art. 55. — Patrimoniul Patronatului se împarte între membrii asociați existenți la data lichidării, în funcție de vechimea în Patronat și în conformitate cu prevederile dreptului comun. Criteriile de calcul, vor fi stabilite de lichidatorul propus de Consiliul director și aprobat de Adunarea generală.

Art. 56. — La terminarea lichidării, lichidatorul va întocmi un bilanț de lichidare, care, împreună cu bilanțul întocmit la intrarea în funcție a lichidatorului, vor fi supuse spre aprobare Adunării generale.

Art. 57. — Bilanțul de lichidare semnat de lichidator și aprobat de Adunarea generală va fi depus la sediul Patronatului.

Art. 58. — (1) În termen de 30 de zile de la data depunerii bilanțului, orice membru care dorește să-l conteste se poate adresa instanței judecătorești competente, cu citarea lichidatorului.

(2) Hotărârea instanței este definitivă.

Art. 59. — În cazul dizolvării Patronatului, bunurile rămase în urma lichidării nu pot fi transmise cu titlu gratuit la vreo persoană.

Art. 60. — Repartizarea produsului net al lichidării între membrii Patronatului va avea loc la o lună de la data hotărârii de dizolvare și numai după ce a fost aprobat bilanțul de lichidare.

Art. 61. — Sumele cuvenite membrilor care nu au fost revendicate în termen de 3 luni de la aprobarea bilanțului se vor consemna la bancă la dispoziția celor îndreptățiți.

Art. 62. — Lichidatorul va fi descărcat de obligațiile sale după aprobarea bilanțului de lichidare.

Art. 63. — (1) În 15 zile de la dizolvare președintele Patronatului sau lichidatorul patrimoniului sunt obligați să solicite instanței judecătorești competente să facă mențiunea încetării activității.

(2) După expirarea termenului de 15 zile, orice persoană interesată poate solicita instanței judecătorești operarea mențiunii prevăzută la alin. (1).

 

CAPITOLUL IX

Dispoziții finale

Art. 64. — (1) Membrul exclus poate fi reprimit în Patronat după cel puțin, 6 luni, iar cel retras trece în poziția suspendat până când redevine membru activ. Reînscrierea în Patronat, în ambele cazuri se face cu respectarea condițiilor statutare și plata taxelor stabilite de Adunarea generală.

(2) În perioada menționată la alin. (1), reprezentantul legal al firmei în cauză, nu trebuie să întreprindă acțiuni contrare intereselor PSS.

Art. 65. — Prezentul statut, modificat și completat, a fost adoptat de Adunarea generală extraordinară din data de 08.02.2017 și întocmit în 3 (trei) exemplare.Leave a Reply