Comunicat de presa – ID 142833

 

PATRONATUL SERVICIILOR DE SECURITATE, împreuna cu partenerii S.C. FGC ACTIV GRUP SRL. și FEDERATIA PUBLISIND, implementează începând cu data de 04.06.2022 proiectul “Consolidarea capacitatii profesionale a angajatilor prin digitalizare”, finanţat prin Programul Operaţional Capital Uman, Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul specific 3.12: Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini aferente sectoarelor economice/domeniile identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților, Contract: POCU/860/3/12/142833.

Obiectivul general al proiectului “Consolidarea capacitatii profesionale a angajatilor prin digitalizare” constă în creșterea și îmbunătățirea nivelului de cunoștințe și competențe digitale în rândul angajaților din regiunile de dezvoltare Sud Muntenia, Sud-Est, Sud-Vest, Vest, Nord-Vest, Nord-Est, Centru, prin derularea unui program de susținere a competențelor digitale pentru angajatii din IMM-uri, în cadrul căruia 310 angajati vor beneficia de formare de competențe digitale în vederea profesionalizării și adaptării la cerințele pieței muncii, cu accent pe sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

În vederea îmbunatățirii cunoștințelor și competențelor digitale, 118 angajați vor fi selectați pentru a beneficia de programe de formare a compețentelor digitale de bază, 158 angajați vor fi selectați pentru a beneficia de programe de formare a competențelor digitale avansate și 34 angajați vor fi selectați pentru a beneficia de programe de formare a competențelor digitale dedicate specialiștilor în domeniul IT. În completarea acestor programe de formare, 32 întreprinderi care își desfășoară activitatea într-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC/SNCDI sau întreprinderilor care intenționează să-și adapteze activitatea la aceste sectoare economice/domenii de specializare inteligentă menționate anterior vor beneficia de sprijin în identificarea posibilităților și a potențialului de digitalizare în scopul elaborării și introducerii unor programe de învățare la locul de muncă în cel puțin 3 dintre ele.

În urma desfășurării programelor de formare a compețentelor digitale, va fi îmbunătățit nivelul de cunoștințe/competențe/aptitudini a 310 angajați din sectoarele economice/ domeniilor identificate conform SNC si SNCDI, contribuind la atingerea obiectivului specific POCU 3.12 prin creșterea numărului de angajați care dobândesc competențe necesare profesionalizării și adaptarii la schimbările tehnologice. În vederea asigurării sustenabilității, proiectul are în vedere dezvoltarea de mecanisme de susținere și promovare a programelor de învățare la locul de muncă pentru minim 32 întreprinderi.

Grupul țintă al proiectului este format din 310 angajați cu contract individual de muncă (cu normă întreagă sau cu timp parțial) ce provin din întreprinderi care îsi desfășoară activitatea principală sau secundară într-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv, identificate conform SNC și/sau în domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, întreprinderi care intenționează să crească si/sau să îmbunătățirea nivelului de cunoștințe și competențe digitale în rândul angajaților. Aceștia vor fi selectați din regiunile Sud Muntenia,

Sud-Est, Sud-Vest, Vest, Nord-Vest, Nord-Est, Centru. Din cele 310 persoane ce vor alcătui grupul țintă al proiectului, un numar de 34 persoane vor fi vârstnice (55-64 de ani) și 127 vor fi femei, contribuind la atingerea indicatorilor asumați in proiect.

Indicatorii propuși în proiect sunt stabiliți dupa cum urmează:

  • Persoane care dobândesc o calificare/ care și-au validat competențele în sectoarele economice/domeniile cu specializare inteligentă aferente SNC/SNCDI la încetarea calitații de participant: 295
  • Întreprinderi care introduc programe de învațare la locul de muncă, la 6 luni dupa finalizarea sprijinului: 3
  • Întreprinderi care introduc programe de învațare la locul de muncă, la 6 luni dupa finalizarea sprijinului, din care: IMM-uri: 3
  • Angajați care beneficiază de programe de formare: 310
  • Întreprinderi sprijinite, din care: IMM-uri: 32
  • Durata de implementare este de 18 luni, în perioada 04.06.2022până în data de 03.12023.
  • Bugetul proiectului:4,716,752.57 lei

Proiectul este finanțat din Programul Operational Capital Uman 2014-2020.

 

Persoana de contact: Adrian Moisescu, Presedinte PSS, e-mail: presedinte@patrosec.ro, telefon 031.402.39.49Leave a Reply